Disney Snow White Doll

Disney Snow White 11.5 inch fully jointed doll in box.Disney Snow White Doll

Disney Snow White Doll

Disney Snow White Doll